ارسال گزارش بازدید کیل گیری گندم دیم در شهررازقان

در مورخه92/5/20 ازگندم دیم جناب آقای حمید بختیاری در روستای چهارحد از توابع شهر رازقان و در مورخه 92/5/26 از گندم دیم جناب آقای شهباز در روستای لار توسط آقای قره بیگلو رئیس جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه ، آقای رحیمی رئیس مرکز ترویج و خدمات خرقان ،آقای ذاکری نژاد و خانم عیسی آبای  از کارشناسان مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی خرقان. کیل گیری بعمل آمد.