بازدید از مرکز خرید گندم در شهر رازقان

در مورخه 92/5/26 بازدیدی با حضور آقای مهندس قره بیگلو رئیس جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه و مهندس رحیمی مسئول مرکز ترویج و خدمات خرقان  از شرکت تعاونی روستایی شهر رازقان که مرکز خرید گندم شهر می باشد.بعمل آمد ایشان جهت بررسی نحوه هر چه بهتر شدن خرید گندم توصیه های لازم را به مسئولین مرکز خرید ارائه نمودند.