برگزاري دوره آموزشي در روستاي ازبيزان در شهرستان زرنديه

يك دوره كلاس آموزشي و ترويجي با حضور مدير و كارشناسان ذيربط جهاد كشاورزي زرنديه در تاريخ 23/5/91 ساعت 4 بعد از ظهر الي 6بعد از ظهردر روستاي ازبيزان از توابع بخش خرقان اين شهرستان انجام شد.

در اين كلاس ترويجي كه در محل مسجد روستاي ياد شده انجام پذيرد تعداد 65 نفر از اهالي حضور داشتند كه ضمن استماع مشكلات كشاورزان توسط دهياري و شوراي اسلامي – اظهاراتي مبني بر اهداف و وظايف جهاد كشاورزي در بخش توليدات گياهي – توليدات دامي – فني و امور زيربنايي و ... توسط آقاي قشقايي مدير جهاد كشاورزي– آقاي ميرگلوي بيات رئيس اداره توليدات گياهي– آقاي كريمي رئيس اداره توليدات دامي– آقاي عباسي كارشناس مسئول باغباني– آقاي پناهي رئيس اداره فني و امور زيربنايي انجام شد و در انتها مقرر گرديد اهالي محترم روستاي ياد شده درخواست ها و موارد مرتبط را پيگيري نمايند.

1- درخواست تسهيلات براي باغات (احداث باغ جديد – اصلاح باغات و جايگزين)

2- اقدام به تهيه بذر مناسب و اصلاح شده در كشت ديم

3-  درخواست تسهيلات براي واحدهاي توليدي دامي داخل روستا

4- هر گونه تغيير كاربري زمين خارج از طرح هادي روستابه جهاد كشاورزي بخش اطلاع داده شود.

5- درخواست تسهيلات براي انتقال آب با لوله و احداث استخر دو منظوره توسط صاحبان مزارع كوچك و مشخص انجام شود.

6- موضوع انتقال آب با لوله براي نهرهاي عمومي روستا، مقرر گرديد درخواست هاي اهالي با تكميل فرم هاي مرتبط و ارائه آنها به جهاد كشاورزي اقدامات بعدي صورت پذيرد.

7-  موضوع تهيه كود شيميايي بدليل پراكندگي مزارع در سطح روستا چه مزارع كوچك و چه مزارع بزرگ (عمومي) با پركردن فرمهاي مربوطه نسبت به تعيين مدير عامل (نماينده مالكين) با تائيد شوراي اسلامي روستا انجام تا نسبت به صدور حواله (توزيع كود) توسط جهاد كشاورزي بخش خرقان انجام شود.