برگزاري كلاس آموزشي آشنايي با ريزش و ضايعات كمباين در شهرستان زرنديه

در شهرستان زرنديه بازديد آموزشي جهت جلوگيري از ضايعات كمباين ، جهت ارتقاي دانش ناظرين شبكه مراقبت در مزرعه آقاي جعفر اميريان روستاي موسي آباد برگزار گرديد.

مهندس عباس جابري مسئول برداشت جهاد كشاورزي شهرستان زرنديه ضمن خيرمقدم به حاضرين از قسمت هاي مختلف كمباين توضيحات فراوان نمودند و قسمت هاي از كمباين كه داراي نواقص فني بودند را براي ناظرين تشريح فرمودند.

سپس قسمتي از مزرعه گندم برداشت گرديد بعد از آن ناظرين نحوه محاسبه ريزش طبيعي و ريزش در قسمتهاي مختلف كمباين را فرا گرفتند