برگزاري كلاس آموزشي آشنايي با ورمي كمپوست در شهرستان زرنديه

كلاس آموزشي آشنايي با ورمي كمپوست و چاي كمپوست روز دوشنبه 19/4/91 ساعت 10 صبح با حضور مسؤل شبكه دامپزشكي ،رياست اداره منابع آب،  معاونت جهاد كشاورزي، ناظرين گندم و باغات و شبكه مراقبت و جمعي از كشاورزان در سالن شوراي شهرمامونيه  برگزار گرديد. در اين جلسه نماينده شركت worms argantina آقاي كامبخش صديقي ضمن مطرح نمودن عدم سلامتي محصولات دامي به دليل مصرف كودهاي شيميايي و آلوده شدن آبهاي كشاورزي با نيترات و نيتريت ، ضرورت مصرف كود ورمي كمپوست و چاي كمپوست را يادآورشدند. همچنين نماينده گان آرژانتيني شركت  worms argantina  آقاي silvio pajonو gustavo calamari توضيحاتي پيرامون عمليات بازيافت زباله و تهيه ورمي كمپوست و تي كمپوست و كاربرد و فوايد آن در كشاورزي در كشور آرژانتين توضيحاتي را ارايه دادند.در پايان جلسه سوالات حاضرين از جمله مسولين شبكه دامپزشكي و اداره منابع آب مطرح و پاسخ داده شد. جلسه ختم صلوات حاضرين ساعت 30/12 به پايان رسيد.