دوره آموزشي تهيه كمپوست از كود دامي و بقاياي گياهي در مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي رازقان

دوره آموزشي تهيه كمپوست از كود دامي و بقاياي گياهي در مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي رازقان شهرستان زرنديه برگزار گرديد در اين دوره كشاورزان از روستاهاي مختلف با روشهاي تهيه كمپوست از بقاياي گياهي و فضولات دامي آشنا شدند مدرس اين دوره سرباز سازندگي مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي زاويه بوده است در پايان كلاس 3 نفر از كشاورزان روستاهاي لار، عليشار و ويدر داوطلب انجام دوره عملي شده اند در اين دوره كشاورزان به صورت عملي با طرز تهيه كمپوست كود دامي به منظور بهره مندي از خواص مفيد آن و اجتناب از خواص مضر آن آشنا خواهند شد.