كشاورزان تحت پوشش سايت IPM/FFS انگور در دوره آموزشي تهيه كمپوست در تاريخ 30/11/92 شركت نمودند

كشاورزان تحت پوشش سايت IPM/FFS انگور در دوره آموزشي تهيه كمپوست در تاريخ 30/11/92 شركت نمودندو با طريقه بهره مندي حداكثر از خواص كود دامي آشنا گرديدند در اين كلاس آقاي مهندس كارگزار مدرس كلاس و سربازسازندگي  مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي زاويه ، نمونه هاي عملي استفاده از كمپوست را براي كشاورزان بيان نمودند با هماهنگي كشاورزان مقرر شدپس از مساعد شدن شرايط آب و هوايي واحد عملي كمپوست در باغ 2 نفر از باغداران با حضور تمام اعضاي سايت اجرا گردد.